Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2017-06-08
Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą 2017
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej.

Siedziby komisji egzaminacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:
1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku;
2. Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Katowicach;
3. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Krakowie i w Rzeszowie;
4. Łodzi, ul. Kopernika 64A, kod 90-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Łodzi i w Lublinie;
5. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Poznaniu i w Szczecinie;
6. Warszawie, ul. Kaliska 23 lokal U5, kod 02-316, dla obszaru właściwości izby komorniczej w Warszawie;
7. Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 56e/u1, kod 53-333, dla obszaru właściwości izby komorniczej we Wrocławiu.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 11 sierpnia 2017 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2017 r.”.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:
1) dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą (1 oryginał + 2 odpisy),
2) życiorys,
3) zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy,
4) dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5) zaświadczenie o niekaralności,
6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
7) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

UWAGA!!! Dodatkowo do wymienionych w ogłoszeniu dokumentów prosimy załączyć kwestionariusz osobowy oraz podać numer telefonu kontaktowego.

Załączniki:
Zgłoszenie.pdf
kwestionariusz_osobowy.pdf