Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2017-02-13
Egzamin Komorniczy 2017 - Informacja dla zdających
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości Izby Komorniczej we Wrocławiu informuje, że zdający egzamin komorniczy, którzy wybiorą opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zobowiązani są do przyniesienia na egzamin sprzętu komputerowego we własnym zakresie. Otrzymują natomiast opracowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych, wyposażoną w edytor tekstu i blokującą dostęp do zasobów komputera oraz możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja jest tożsama z tą, która będzie obowiązywała na tegorocznym egzaminie adwokackim i radcowskim.

Dane dotyczące wymagań technicznych, jakie powinien spełniać komputer zdającego dla poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej, instrukcja obsługi Aplikacji oraz jej wersja demonstracyjna zostały w dniu 31.01.2017 r. podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl .

Jedynie właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu.

Prawidłowe przygotowanie sprzętu komputerowego jest obowiązkiem osób, które zdeklarowały taką formę opracowywania zadań. W przypadku wątpliwości czy sprzęt komputerowy spełnia wyżej wskazane wymagania techniczne zdający powinni skorzystać z pomocy informatyka.

W poprzednich latach, na egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym, najczęstszą przyczyną nieprawidłowego działania aplikacji było nieodinstalowanie programów antywirusowych. Wyłączenie tych programów nie jest wystarczające, konieczne jest ich odinstalowanie.

W przypadku, gdy pomimo wyboru opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, ze względu na treść zadania nie może ono zostać opracowane w całości przy użyciu tego sprzętu, zdający w tej części opracowuje zadanie odręcznie.

W przypadku opracowania części zadania pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający dołącza część pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzoną odręcznie do części pracy zawierającej opracowanie zadania sporządzonej przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Zdający ponosi ryzyko właściwego skompletowania całości opracowanego zadania. Kompletując całość opracowanego zadania, zdający dokonuje ponumerowania stron pracy zawierającej opracowanie zadania.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania wiążące się z brakiem możliwości opracowania zadań pisemnych w trakcie egzaminu komorniczego. W takim przypadku zdający może przystąpić do opracowania zadania pisemnego odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

Zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu komorniczego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu komorniczego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu komorniczego.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia, iż do dnia 23 lutego 2017 roku zdający zobowiązani są do złożenia w siedzibie Rady Izby Komorniczej we Wrocławiu:
- pisemnej informacji o zamiarze opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego,
- pisemnego oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierającego deklarację, że znane mu są zagrożenia, o których mowa w par. 22a ust. 8 i 9 rozporządzenia.


Niezłożenie powyższego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu opracowania zadań pisemnych z egzaminu komorniczego.

Przewodniczący
Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
SSA Adam Jewgraf

Załączniki:
Informacja o wyborze sposobu rozwiazywania zadan.doc
Oswiadczenie-zdajacego.doc
instrukcja-azep.pdf