Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
 2012-04-16
Konkursu na członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o.

Ogłoszenie Krajowej Rady Komorniczej w sprawie otwarcia konkursu na członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o.

Krajowa Rada Komornicza, działając na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 14 i 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 1376) oraz § 2 uchwały KRK nr 837/IV z dnia 07 września 2011 r. w przedmiocie uchwalenia regulaminu konkursu na członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o., zmienionej uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r. oraz uchwały KRK nr 930/IV z dnia dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o.:


ogłasza otwarcie procedury konkursowej dotyczącej wyboru członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o.

I. Wymogi formalne zgłoszenia

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu należy przesłać pocztą na adres siedziby Krajowej Rady Komorniczej, ul. Szpitalna 4/10, 00-031 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2012 roku. (Decyduje data wpływu zgłoszenia do Biura Krajowej Rady Komorniczej).
2. Zgłoszenie osoby chcącej wziąć udział w konkursie (w dalszej części zwanej „Kandydat”) dokonywane jest w formie pisemnej i powinno zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;
2) imiona rodziców;
3) datę i miejsce urodzenia;
4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty elektronicznej;
5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL.
3. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pozytywną opinię właściwej dla kandydata Izby Komorniczej;
2) list motywacyjny kandydata;
3) życiorys kandydata z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
4) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu konkursu;

II. Wymogi formalne dotyczące osoby kandydata

1. Kandydat chcący wziąć udział w konkursie powinien:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) posiadać wykształcenie wyższe;
5) być czynnym komornikiem sądowym;
6) legitymować się pozytywną opinią Rady Izby Komorniczej.
2. Kandydat nie może:
1) być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) być członkiem Krajowej Rady Komorniczej.

III. Procedura konkursowa

Szczegółową regulację w przedmiocie procedury konkursowej zawiera uchwała Krajowej Rady Komorniczej nr 837/IV z dnia 07 września 2011 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o., zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Załączniki:

1. Uchwała KRK nr 837/IV z dnia 07 września 2011 roku w sprawie określenia regulaminu konkursu na członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o., zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r.

2. Uchwała KRK nr 930/IV z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na członków Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o

.3. Wzór oświadczenia kandydata na członka  Rady Nadzorczej CURRENDA sp. z o.o.Załączniki:
(Uchwała nr 930IV_ogłoszenie konkursu).pdf
(837 IV regulamin konkursu wyboru czonków RN Currenda .pdf
837.IV zał. wzór oświadczenia.doc